Matematikk

Operasjon Dagsverk: Urettferdig matematikk

Hensikten med oppgaven er å gi en forståelse av tall og urettferdigheten i verden. Oppgaven kan gjøres både lettere og morsommere dersom den gjøres i grupper.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Ungdomsskole

Matematikk

 • Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
 • Beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal

Videregående

Matematikk

 • Tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
 • Rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
 • Berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar

 

Å Jobbe på en te-plantasje

Matematikkoppgaver! Se film om hvordan det er å jobbe på en te-plantasje, og gjør matteoppgavene. Tema er urettferdig arbeidsforhold, og vi blir kjent med noen damer som jobber på en te-plantasje i Bangladesh. Undervisningsopplegget er utviklet av Hei Verden.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Utforskeren:
- Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid
og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger.

Samfunnsfag:
- Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de
store skillene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere
fordeling.
- Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan den henger
sammen med den globale økonomien.

Matematikk
- Analysere sammensatte problemstillinger, identifisere faste og
variable størrelser, koble sammensatte problemstillinger til kjente
løsningsmetoder, gjennomføre beregninger og presentere
resultatene på en forståelig måte.

Bærekraft

Animasjonsfilmer, rollespill, nettavis og diskusjonsoppgaver om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for 10. trinn. Oppgavene er utviklet av FN-sambandet og tilpasset kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og KRLE. Utviklet av FN-sambandet.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Matematikk


Tal og algebra

 • Utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane
 • Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlige.
 • Rekne med brøk, utøre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk.
   

Måling

 • Gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk.
 • Velje høvelege  måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit.          
   

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

 • Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk          
   

Funksjonar

 • Lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei, og omsetje mellom ulike representasjonar av funskjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar.
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →