Til lærer

Lærerveiledning "U-landsgjeld" og "Norge som utlåner"

 

Innledning:

Dette undervisningsopplegget setter fokus på fattige lands utenlandsgjeld (herunder illegitim gjeld), sammenhengen mellom gjeld og menneskerettigheter, og effekten av gjeldsslette. Gjennom eksempelet Malawi får elevene innblikk i hva gjeld betyr for et lands evne til å ivareta menneskerettighetene for egen befolkning. Elevene jobber med sentrale begreper knyttet til tematikken, og engasjeres til å danne seg sine egne meninger.

 

Arbeidsmåte:

Du står fritt til å velge hvordan du vil jobbe med undervisningsopplegget, om du vil velge bort eller legge til oppgaver, og hvor lang tid du vil bruke. En mulighet er at elevene ser filmen og leser teksten hjemme, og jobber med oppgaver på skolen med veiledning fra lærer. Undervisningsopplegget er bygget opp rundt følgende aktiviteter:

  1. Elevene reflekterer rundt åpningsspørsmål. Dette kan gjøres i plenum i klassen eller i grupper.
  2. Læreren presenterer mål og metode, kobler dette til det elevene har lært tidligere.
  3. Temaet introduseres ved å vise filmen på siden.
  4. Elevene arbeider med tekstene. Dette kan gjøres i grupper eller individuelt
  5. Elevene svarer på oppgaver til tekst/film. Elevene får forståelse for sentrale begreper og ulike syn på tematikken, og får trening i å finne hovedpoengene i en tekst.
  6. Elevene utforsker sentrale problemstillinger relevant for temaet og finner mer informasjon, enten ved hjelp av de linkene som finnes i venstre-menyen på siden (under ”Vil du vite mer”) eller fritt søk på internett. Elevene får trening i å sammenligne ulike syn og argumenter.
  7. Elevene diskuterer og gir uttrykk for sine meninger rundt sentrale spørsmål. Dette trener elevenes muntlige ferdigheter. 
  8. Elevene reflekterer rundt gjeldsproblematikk gjennom skriftlig oppgave. 
  9. Læreren vurderer elevenes prestasjon og innsats basert på egenvurdering, skriftlig tekst og muntlig aktivitet i refleksjonsrunder, diskusjoner og debatt.

 

 

Ressurser/bakgrunnslesing for lærer:

Se forøvrig linker knyttet til de ulike oppgavene under. Har du behov for mer informasjon kontakt SLUG eller Global Skole.

 

 

Tips og kommentarer til oppgavene:

U-landsgjeld

4. Kampanjen ble arrangert av SLUG, Kirkens Nødhjelp og Changemaker. 

5. Se linken FN vedtar retningslinjer på gjeld og menneskerettigheter under "Vil du vite mer". Les intervju med FNs ekspert på gjeld og menneskerettighter her.

6. Sosiale rettigheter er særlig utsatt da gjeldsnedbetaling påvirker landets evne og mulighet til å bruke midler på sosiale tjenester og velferdsordninger til egen befolkning.

7. Kampanjen resultetert i 4500 underskrifter til daværende utviklingsminister Erik Solheim. Den norske regjeringen var en sterk pådriver for gjeldslette til Haiti på internasjonalt nivå. Haitis største kreditor, Den Interamerikanske Utviklingsbanken, slettet etterhvert all gjeld til landet.  

8. Norge har på mange måter vært et foregansgsand når det gjelder gjeldsslette. Les mer her. Norge er også det første kreditorlandet som tok initativ til en gjeldsrevisjon. SLUG har satt fokus på at Solberg-regjeringen nå må videreføre de rød-grønnes arbeid på feltet, les mer her.

9. Verdensbanken har blant annet en sentral rolle i internasjonal fattigdomsbekjempelse. Elevene vil trolig finne fram til informasjon på Globalis.

10. Ulike organisasjoner er uenige om i hvilken grad det bør stilles krav til gjeldsslette. Les feks Kirkens Nødhjelps mening her. Fra et økonomisk liberalt standpunkt hevdes det at motstand mot krav om liberalisering og fjerning av handelsbarrierer gir venstresiden mer makt der hvor gjeldsslette gjennomføres. Les mer her.

11. Argumenter mot å gjennomføre gjeldsslette er at dette kan oppfattes som en "blanko-fullmakt" til myndighetene i utviklingsland. Man frykter også  at pengene ikke vil komme de fattige til gode blant annet på grunn av korrupsjon. Andre hevder at gjeldsslette vil føre til at land tar opp mer lån, fordi man regner med at denne gjelden også vil bli ettergitt ved en senere anledning. De hevder videre at det ville være urettferdig ovenfor land i den tredje verden som klarer å betjene sine lån eller land som eventuelt velger å ikke ta opp lån. Noen mener at det er for vanskelig, og at det vil undergrave tillitten til lånemekanismer. 

12. Dersom elevene ikke har kjennskap til Si;D introduser gjerne siden for elevene. 

 

Norge som utlåner

1. Få gjerne frem at Oljefondet "tilhører" alle nordmenn, og at dette er en av grunnene til at så mange sivilsamfunnsorganisasjoner engasjerer seg i hvordan fondet forvaltes.

4. Oljefondets etiske retningslinjer finner du her.