Til lærer

 
Lærerveiledning "Hva er norsk kultur?"

 

Innledning

Temaet for undervisningsopplegget er kulturforståelse, med fokus på diskusjon og problematisering av hva som er norsk kultur.

Elevene skal jobbe med å:

 • Reflektere rundt hvordan vi kan forstå kultur og å sammenligne ulike kulturer.

 • Se kulturelle likheter og forskjeller i en global sammenheng og sammenligne med norsk kontekst.

 • Dele og sette ord på egne erfaringer gjennom praktiske og erfaringsbaserte øvelser, for slik å få en personlig tilnærming til kulturforståelse. 
   

Arbeidsmåte

Åpningsspørsmål og øvelse er beregnet til en skoletime. Skriveoppgaven kan gis i lekse i forlenging av dette. Opplegget kan gjøres separat eller i sammenheng med opplegget om kroppsritualer blant Nacirema. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i følgende aktiviteter:

1. Læreren stiller åpningsspørsmål. Slik introduseres temaet for hele klassen gjennom å åpne opp for elevenes egen kunnskap, synspunkter og tanker om temaet.

2. Elevene deltar i praktisk øvelse. Elevene får gjennom gruppearbeid prøve å se den norske kulturen med andre øyne, problematisere og reflektere rundt hva som er norsk kultur, og slik begrunne synspunkter og holdninger, samtidig som det oppøves ferdigheter i å lytte godt og gi god respons til andre.

3. Elevene reflekterer gjennom skriveoppgave om temaet.

 

Ressurser og bakgrunnsinfo for lærer

En humoristisk og lettlest bok om norske uskrevne lover er:
Hagerup, Egil Aslak Aursand. (2014). Norges uskrevne lover. Oslo: Kagge Forlag. Denne kan også elevene ha stor glede av. 

Ellers er disse to bøkene å anbefale for de som vil gå dypere inn i tematikken:
Eriksen, T.H. (1993). Små steder - store spørsmål: innføring i sosialantropologi. Oslo: Universitetsforlaget.
Barth, F. (1991). Andres liv og vårt eget. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Gjennomføring: 

1. Begynn med åpningsspørsmål med en brainstorming i klassen rundt spørsmålet: Hva er norsk kultur?

2. Fortsett med øvelsen under.

alt 

Øvelse: Typisk norsk

Tema: Diskutere kultur og problematisere og reflektere rundt hva som er typisk norsk. 

Mål: Prøve å se på den norske kulturen med andre øyne. Hvordan blir nordmenn oppfattet av andre? Hvordan er den typiske nordmann? Utfordre og problematisere oppfatningen av det typisk norske,  og få fram at kultur er noe foranderlig som også utvikler seg gjennom kontakt og påvirkning fra andre kulturer.

Antall: Hele klassen

Tid: 30 - 45 minutter

Utstyr: Ferdigtrykte gruppeoppgaver (se nedenfor). Store ark og noe å skrive med.


Framgangsmåte

 1. Tell 1, 2, 3, 4 og 5. Plasser de deltagerne i grupper på 4-5 personer.
 2. Be dem om å skrive ned problemstillingen på et ark og la deltagerne drøfte dette i gruppen.
 3. Samle gruppene tilbake igjen og gå over til å diskutere spørsmålene nedenfor ved å spørre elevene om spørsmål som:


Diskusjon og refleksjon:

 • Hvordan var det å gjøre denne øvelsen?
 • Hva kom dere fram til? Og hvorfor?
 • Var det uenigheter i gruppen, i så fall, hva handlet det om og hvordan løste dere dette?
 • Var det noe som overrasket dere?
 • Hvorfor tror dere vi gjorde denne øvelsen? (Dersom det ikke kommer opp kan lærer nevne viktigheten av å problematisere hva som er typisk norsk. Å si at noe er typisk norsk kan også bidra til ekskludering av noen, som også vil oppleve seg som norske eller oppleve at del av identiteten er norsk).
 • Hvordan kan temaet knyttes til begrepene etnosentrisme og kulturrelativisme?
 • Hva kan denne øvelsen ha med virkeligheten å gjøre?
 • Hva med likheter og forskjeller om dette temaet i Norge og i andre land? Noen som har noen eksempler?

 

PRINT UT: 

Print ut følgende på tre lapper, en til hver gruppe. Sørg for at det er maks 4-5 elever i hver gruppe. Om flere grupper løser samme oppgave er det interessant å sammenligne hva de har kommet fram til.


Gruppeoppgave A:

 1. Hvordan ser en nordmann ut? Kom med ideer på hvordan dere mener en typisk nordmann ser ut.
 2. Hva er absolutt norsk og tvers gjennom unikt for Norge av de punktene vi har listet opp? Finnes det noe som er typisk norsk?
 3. Hva er ugjenkallelig og grunnleggende for norskhet – det vil si noe som nordmenn ikke er villige til å endre på eller som ikke bør forandres?


Gruppeoppgave B:

 1. Forsøk så ærlig som mulig å liste opp utfordringene som oppstår når folk fra forskjellige kulturer møtes.
 2. Hvordan kan vi motvirke disse utfordringene?
 3. Hva bunner disse utfordringene i?
 4. Hva tror dere mennesker først og fremst er redde og engstelige for i møte med andre kulturer?
 5. Har dette noe med fordommer og rasisme å gjøre?


Gruppeoppgave C:

 1. Hvordan ville verden se ut om norske vaner, verdier og oppførsel skulle råde overalt?
 2. Hva er du villig til å avstå fra som nordmann i et annet land?
 3. Hva ville du aldri avstått fra eller endre på?
 4. Hvordan ville du som innvandrer i et annet land oppføre deg? Hvor norsk ville du være?

 

3. Skriveoppgave. 
I skriveoppgaven skal hver elev skrive en til to A4 sider om hva det vil si å være norsk til noen som aldri har vært i Norge før, og som ikke har kjennskap til norsk kultur fra før. Det vil si at elevene skal beskrive et fenomen i norsk kultur, som tas for gitt i hverdagen, og skrive om et eksempel på dette, det være seg noe som skjer på fritiden som fotball eller skiturer, overgangsritualer som konfirmasjon, russetid, bryllup, tannlegebesøk, sosiale medier, en busstur.

Du kan velge å samle inn oppgavene eller at elevene skal presentere dette i neste time. Her kan du utfordre elevene med å stille spørsmål til tekstene, for slik å teste ut om en som kommer helt utenifra til Norge ville ha forstått hva dette fenomenet dreier seg om, eller om det mer forklaring til for å forstå dette fenomenet. 

 

KILDE: Videreutviklet fra Kursperm 2 NFL, Mangfold, identitet og globalt medborgerskap av Odilia Häussler Melbøe.